Uw privacy – onze zorg

Het CPI Amsterdam verwerkt zeer privacygevoelige (persoons)gegevens van patiënten, personeel en relaties. Het is van groot belang dat wij zorgvuldig omgaan met de gegevensverwerking. Om de veiligheid van deze gegevens te waarborgen heeft het CPI Amsterdam een uitgebreid privacy beleid opgesteld. De uitgangspunten van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) vormen hierin de grondslag.

Onderdeel van het privacybeleid is de onderstaande privacyverklaring. Hier vindt u o.a. de contactgegevens van onze Functionaris Gegevensbewerking, de verwerkingsdoeleinden, rechtsgronden en bewaartermijn, uw rechten en de technische en organisatorische maatregelen welke zijn genomen om de persoonsgegevens te beveiligen.

Privacyverklaring

CATEGORIEËN PERSOONSGEGEVENS

Door het gebruiken van de website en de daarop beschikbare diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat gebeurt ook bij ons in de praktijk in het kader van de uitvoering van de behandelovereenkomst. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Afhankelijk van de dienst die u gebruikt kunnen wij de volgende gegevens verzamelen:

 • NAW gegevens

 • Geslacht

 • Telefoonnummer (privé en/of mobiel)

 • Beroep/dagelijkse werkzaamheden

 • E-mailadres

 • Geboortedatum

 • Gegevens zorgverzekering

 • Burger Service Nummer (BSN)

 • De naam van uw andere zorgverleners

 • Reden van verwijzing

 • Belangrijkste klacht en/of wens

 • Gegevens betreffende uw gezondheid

 • Betalingsgegevens

 • Tijdstip van uw afspraak

 • Sollicitatiegegevens

GRONDSLAG VOOR GEGEVENSVERWERKING

Wij mogen alleen rechtmatig persoonsgegevens van u verwerken als wij dat doen op basis van een juridische grondslag. Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen u en ons, zoals neergelegd in artikel 6 lid 1 sub b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken voor een ander gerechtvaardigd belang, zoals het informeren van onze patiënten over actualiteiten of wijzigingen in onze dienstverlening. Deze grondslag is neergelegd in artikel 6 lid 1 sub f van de AVG.

DOELEINDEN GEGEVENSVERWERKING

De persoonsgegevens die door ons worden verzameld, worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Het aanmaken van uw patiëntendossier om u bij de praktijk in te schrijven

 • Het inloggen op uw patiëntendossier

 • Het bijhouden van uw medisch dossier

 • Het inplannen van een afspraak

 • Het uitvoeren van een behandeling

 • Het aanvragen en uitvoeren van een Vecozo check

 • Het bijhouden van door u aangegeven voorkeuren

 • Het periodisch verrichten van een patiënten tevredenheidsonderzoek

 • Het delen van uw gegevens i.v.m. declareren via de factoringmaatschappij

 • Het verbeteren van onze dienstverlening

 • Het uitvoeren van overige, door u gevraagde, diensten

 • Het uitvoeren van een sollicitatie procedure

VERSTREKKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS AAN DERDEN

Wij verstrekken uw persoonsgegevens in beginsel alleen aan derde partijen indien u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Gegevensverstrekking zonder uw toestemming vindt plaats indien dat noodzakelijk is om de overeenkomst tussen u en ons uit te kunnen voeren of een wettelijke verplichting ons dat voorschrijft.

BEWAARTERMIJNEN

Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de in deze privacy- en cookieverklaring beschreven doeleinden, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting. Voor het bewaren van uw medische gegevens hanteren wij de wettelijke minimum bewaartermijn van 15 jaar uit de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst. Naast de WGBO houden we indien nodig ook rekening met bewaartermijnen die voortvloeien uit andere wetgeving.

Infomedics, het factoringsbedrijf, zal de debiteurenadministratie ten behoeve van het Centrum voor Parodontologie en Implantologie gedurende 7 jaren bewaren in verband met wettelijke fiscale bewaartermijnen.

Bij sollicitaties die niet succesvol zijn, zal het Centrum voor Parodontologie en Implantologie uw sollicitatiegegevens maximaal 1 jaar bewaren.

BEVEILIGINGSMAATREGELEN

Wij nemen de opslag van uw gegevens heel serieus, en werken continue aan de optimale beveiliging en verwerking van uw gegevens.

 • Al uw gegevens worden dan ook opgeslagen op een modern ICT systeem in eigen beheer, en op Nederlandse bodem

 • Het systeem wordt beheerd door een gespecialiseerd ICT bedrijf voor de zorg

 • Volgens eens, speciaal voor de medische zorg, ontwikkeld ICT protocol is ons netwerk volledig toegerust op het opslaan van persoonsgegevens en andere gevoelige data

 • Daarnaast monitoren en beheren zij continue en proactief alle relevante items met betrekking tot veiligheid en continuïteit van het systeem zodat deze altijd optimaal is

 • Antivirus software is op die wijze geïmplementeerd, dat deze de hoogste mate van veiligheid bieden

 • Uw data wordt redundant opgeslagen, en iedere dag wordt er een externe, encrypted back-up gemaakt binnen Nederland

 • Monitoring van antivirus, firewall, internetverkeer, hardware falen en andere relevante onregelmatigheden komen samen in een monitoring systeem en overziet het geheel

 • Items van aandacht worden automatisch doorgemeldt, en door onze ICT supports direct in behandeling genomen.

 • Het CPI Amsterdam werkt met Zorgmail. Zorgmail voorziet in een veilige communicatie. Tussen Zorgmail gebruikers onderling ziet dit eruit als normale e-mail. Een ontvanger zonder Zorgmail ontvangt een link, die naar een beveiligde website leidt om de mail uit te lezen.

VERWIJZINGEN VAN WEBSITES NAAR DERDEN (VIA HYPERLINKS)

Om u van dienst te zijn hebben wij op onze websites verwijzingen opgenomen naar websites van derden. Wij maken u er graag op attent dat wanneer u deze websites bezoekt, de voorwaarden uit de privacy verklaringen van deze derden van toepassing zijn. Wij raden u aan om de privacy verklaringen van deze websites te lezen voordat u daar verder gebruik van maakt.

UW RECHTEN

Wanneer u persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heeft u verschillende rechten die u kunt uitoefenen. Zo heeft u recht op inzage, rectificatie en het wissen van uw gegevens. Ook kunt u ons verzoeken om uw gegevens aan u of een andere partij over te dragen of om de gegevensverwerking te beperken. Het staat u daarnaast vrij om bezwaar te maken tegen een verwerking van uw gegevens. U kunt bovendien uw toestemming voor de gegevensverwerking altijd in te trekken. U kunt uw verzoek bij ons kenbaar maken door ons een e-mail te sturen aan privacy@cpiamsterdam.nl of door telefonisch contact met ons op te nemen via: +31 (0)20 753 2982   Wij streven ernaar om binnen 14 werkdagen op uw verzoek te reageren.

In uw browser kunt u de instellingen rond het gebruik van cookies desgewenst aanpassen. Ook kunt u eventueel handmatig cookies verwijderen. Dit leest u na in de handleiding van uw browser.

KLACHT INDIENEN BIJ DE AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan, dan kunt u een klacht hierover indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

De contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u hier: autoriteitpersoonsgegevens.nl.

WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Deze wijzigingen zullen via onze praktijkwebsite bekend worden gemaakt. Wij raden u daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Cookies

HET GEBRUIK VAN COOKIES

Voor het functioneren van onze praktijkwebsite maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het device (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het device. Cookies zijn er in verschillende soorten. Wij maken gebruik van functionele cookies: deze houden uw voorkeuren bij en onthouden dus dat u al eerder op de site bent geweest.

In uw browser kunt u de instellingen rond het gebruik van cookies desgewenst aanpassen. Ook kunt u eventueel handmatig cookies verwijderen. Dit leest u na in de handleiding van uw browser.

CONTACTGEGEVENS

Heeft u nog vragen of opmerkingen na het lezen van deze privacy- en cookieverklaring? Dan kunt u hiervoor contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens:

Rutger Kraaijenhagen – Functionaris voor de Gegevensbescherming

e: privacy@cpiamsterdam.nl
t: +31 (0)6 4896 3498